Coronavirus: welke hulp krijgen zelfstandigen en kmo’s die actief zijn in automobiel en leasing?

Vanaf deze woensdag 18 maart om 12 uur ’s middags leeft België in slow motion. FLEET.be probeert een overzicht te maken van de situatie en van de steun aan bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten.

1. Welke voorzorgsmaatregelen moeten de bedrijven nemen?

Telewerken. Vanaf het middaguur op woensdag 18 maart tot en met 5 april zijn bedrijven verplicht om telewerken te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. En dit, ongeacht de grootte van het bedrijf.

Social distancing. Bedrijven waarvoor telewerken niet mogelijk is, moeten ervoor zorgen dat de sociale afstand (1 meter tot 1,5 meter) strikt wordt gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.

Anders, sluiting. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan bovenstaande verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Boetes, dan sluiting. Als de autoriteiten constateren dat de maatregelen niet worden gerespecteerd, kan de onderneming in eerste instantie een zware boete krijgen. In geval van niet-naleving na de sanctie zal het bedrijf moeten sluiten.

2. Welke regels gelden voor handelszaken?

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenspeciaalzaken en dagbladhandelaars.

3. BTW, roerende voorheffing, belastingen: welke steun is gepland?

Voor wie? De FOD Financiën heeft een reeks subsidies opgezet om financiële armslag te geven aan natuurlijke of rechtspersonen met een bedrijfsnummer. Dit geldt voor alle sectoren.

WAARSCHUWING: er kunnen geen steunmaatregelen worden toegekend aan bedrijven die structurele betalingsproblemen hadden voordat het virus zich verspreidde.

Welke maatregelen? Betalingsplan, kwijtschelding van vertragingsrente en kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Welke schulden? Roerende voorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en vennootschapsbelasting op rechtspersonen.

Welke voorwaarden? Het bedrijf moet voldoen aan de voorwaarden voor het indienen van verklaringen. En de schulden mogen niet het gevolg zijn van fraude.

De steunmaatregelen worden ingetrokken indien het toegekende betalingsplan niet wordt nageleefd (tenzij tijdig contact wordt opgenomen met de administratie) of indien een collectieve insolventieprocedure wordt ingeleid (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Welke stappen? De FOD Financiën preciseert dat “Een aanvraag kan worden ingediend per schuld, geldig voor alle maatregelen, en moet worden via dit formulier gedaan worden van zodra een aanslagbiljet of een bericht van betaling wordt ontvangen. Dit formulier moet per e-mail of per post worden teruggestuurd naar het Regionaal Incassocentrum dat wordt bepaald aan de hand van de postcode van uw woonplaats (natuurlijke personen) of van uw maatschappelijke zetel (rechtspersonen).

U ontvangt binnen dertig dagen na indiening van het verzoek een antwoord.

Welke termijn? De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

4. Welke steun in termen van sociale zekerheidsbijdragen is er beschikbaar voor zelfstandigen?

Uitstel van betaling en afzien van toeslagen. Zelfstandigen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus kunnen – schriftelijk en tot 15 juni 2020 – bij hun socialeverzekeringsfonds een verzoek indienen voor een jaar uitstel van betaling van voorlopige socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020, zonder rekening te houden met eventuele verhogingen en zonder gevolgen voor de uitkeringen.

De aanslag voor het eerste kwartaal van 2020 moet dus vóór 31 maart 2021 worden betaald. De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet vóór 30 juni 2021 worden betaald.

WAARSCHUWING: “Indien de betreffende premie niet volledig binnen de gestelde termijn wordt betaald, zijn de verhogingen voor de betreffende kwartalen verschuldigd en worden de onterecht ontvangen uitkeringen teruggevorderd”, aldus RVSZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Verlaging van de voorlopige socialezekerheidsbijdragen. Zelfstandigen zullen een vermindering van hun voorlopige sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar 2020 kunnen aanvragen zolang hun beroepsinkomsten onder een van de wettelijke drempels liggen.

Vrijstellingen van sociale zekerheidsbijdragen. Voornamelijk zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die niet in staat zijn hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, kunnen een (volledige of gedeeltelijke) vrijstelling van bijdragen aanvragen.

U kunt een ontheffing aanvragen voor voorlopige bijdragen of voor de verschuldigde aanvullende bijdragen, na een regularisatie van de beroepsinkomsten.

WAARSCHUWING: Hebt u uw aanvraag voor een bijdrage online ingediend? Dan is het beter om het te melden aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be om de verwerking van het dossier te versnellen.

5. Ik heb iets gehoord over overbruggingsrecht. Waar gaat dit over?

Vooral zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit onderbreken of staken vanwege het coronavirus kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

  • U behoudt dan uw rechten op een zorg- en arbeidsongeschiktheidsuitkering tot 4 kwartalen zonder dat u bijdragen hoeft te betalen.
  • U ontvangt een maandelijkse uitkering (1.291,69 euro of 1.614,10 euro als u familieleden ten laste hebt) voor maximaal twaalf maanden.

Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

U kunt herhaaldelijk gebruik maken van het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de totale duur tijdens uw gehele beroepsloopbaan niet meer dan 12 maanden bedraagt voor financiële voordelen en 4 kwartalen voor sociale rechten.

Als je als zelfstandige voor minstens 60 kwartalen sociale zekerheidsbijdragen hebt betaald die pensioenrechten vormen, wordt de maximumperiode over je hele beroepsloopbaan verdubbeld: 24 maanden voor het financiële voordeel en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

De duur van het overbruggingsrecht in geval van faillissement en in geval van economische moeilijkheden geldt ook voor deze maximale duur over uw gehele professionele loopbaan.

6. En wat als ik als zelfstandige niet kan werken omdat ik het coronavirus heb opgelopen?

De gezondheidszorg voor zelfstandigen en hun gezin wordt door de ziekenfondsen vergoed.

Zelfstandigen die ten minste 8 dagen niet kunnen werken, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de ziekenfonds.

In sommige gevallen kunt u een aanvraag indienen voor vrijstelling van de betaling van sociale zekerheidsbijdragen tijdens de periode van ziekte (“gelijkstelling wegens ziekte“).

Om alles te weten te komen over de maatregelen die zijn genomen om de zelfstandigen te ondersteunen, belt u dit gratis nummer: 0800 12 018.

7. Wat met tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen?

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht kan worden geactiveerd tot 30 juni 2020. Bedrijven moeten in het algemeen worden erkend als “bedrijven in moeilijkheden” om tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor hun werknemers te kunnen activeren.

Tot 30 juni 2020 ontvangt de werknemer bij wijze van uitzondering 70% (in plaats van de gebruikelijke 65%) van zijn of haar gemiddelde loon met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Op de vergoeding wordt een roerende voorheffing van 26,75% ingehouden.

8. Wordt er ook op regionaal vlak geholpen?

In Brussel. Via het Brussels Waarborgfonds verleent de Brusselse regering overheidsgaranties voor bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR. Er wordt ook gedacht aan meer steun voor bedrijven in moeilijkheden via het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (Centre for Enterprises in Difficulty – CED). Er wordt ook gewerkt aan vereenvoudiging en administratieve welwillendheid ten opzichte van de betrokken bedrijven en ondernemingen.

Aarzel niet om het nummer 1819 te bellen voor bedrijven en ondernemers in Brussel.

In Vlaanderen. Ook in Vlaanderen werden enkele maatregelen in werking gesteld. Wie technisch werkloos wordt, moet gedurende een maand niet betalen voor water, gas en elektriciteit. De inning van de autofiscaliteit wordt daarom met 4 maanden uitgesteld. En de hinderpremie, die vorige week al werd ingevoerd, wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die moeten sluiten door de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Zij komen in aanmerking voor een premie van 4.000 euro voor de eerste drie weken, daarna 160 euro per dag. Ketens kunnen de premie krijgen tot maximaal vijf vestigingen. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen ook nog altijd in aanmerking komen voor de hinderpremie.

Tot slot heeft de regering ook de aangekondigde crisiswaarborg verder uitgewerkt. Bedrijven die een financiering moeten aangaan om de crisis door te komen, kunnen die tot 75 procent laten waarborgen door de Vlaamse overheid, aan een kost van 0,25 procent van het totaalbedrag.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto