Fiscaliteit: einde dieseltijdperk nabij?

carb2-lowres

In België wordt de autofiscaliteit op verschillende vlakken beheerst door milieuparameters. Bij de aankoop van een auto wordt enerzijds belasting op inverkeerstelling (BIV) berekend. Deze hangt – althans voor wat het Vlaams Gewest betreft – af van de CO2-uitstoot en de euronorm van het voertuig. Anderzijds wordt ook tijdens de gebruiksduur van de wagens op fiscaal vlak bepaalde milieucorrecties toegepast. Zo wordt de aftrekbaarheid van kosten van bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting bepaald volgens percentages die afhangen van de CO2-uitstoot van de betreffende wagens. Ook het belastbaar voordeel van alle aard berekend voor het privégebruik van bedrijfswagens wordt – naast o.a. de cataloguswaarde – berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagens.

Tot voor kort bleef de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) gevrijwaard van enige milieucorrectie. In het kader van de begrotingsopmaak van 2016 keurde de Vlaamse regering op 30 oktober 2015 echter een ontwerpdecreet goed waarin ze overgaat tot de vergroening van de jaarlijkse VKB. Daar bovenop besliste de Vlaamse regering tot een bijsturing van de BIV. De regeling dient wel nog goedgekeurd te worden door het Vlaams parlement.

Leasingwagens blijven in het ontwerpdecreet voorlopig buiten schot en onderworpen aan de oude federale regeling (op basis van de fiscale PK) in afwachting van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord hieromtrent. Let wel, in praktijk worden wagens die het onderwerp uitmaken van een financiële lease vaak ingeschreven op naam van de gebruiker en niet op naam van de leasingmaatschappij. Als de gebruiker gevestigd is in het Vlaams Gewest is deze toch onderworpen aan de “groene” VKB en BIV.

Regeling

Laten we de belangrijkste aanpassingen van het ontwerpdecreet even op een rij zetten.

Voor wat betreft de VKB voert de Vlaamse regering een bonus/malus systeem in. Dit wil zeggen dat de oude regeling (op basis van de fiscale PK) voor de berekening van de VKB behouden blijft als basis maar dat in het Vlaams Gewest een correctie in de vorm van een aftrek of een bijtelling van belasting wordt toegepast. Deze correctie hangt onder andere af van de CO2-uitstoot van het voertuig en de euronorm.

Voor wat betreft de BIV voorziet de regeling louter in een bijsturing van de BIV om rekening te houden met de technologische evolutie van het wagenpark sinds de invoering van de “groene” BIV in 2012.

Daarnaast voorziet het ontwerpdecreet in een vrijstelling van de VKB en BIV in het bijzonder voor voertuigen aangedreven door een elektrische motor of waterstof. Tot en met 31 december 2020 worden ook voertuigen aangedreven met aardgas en plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km volledig vrijgesteld van de VKB en BIV.

De nieuwe regeling inzake VKB en BIV zou van toepassing zijn voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven. Voor voertuigen die reeds besteld waren vóór 31 oktober 2015 blijft de oude regeling onder bepaalde voorwaarden nog van toepassing.

Impact: VKB

Over het algemeen hebben dieselwagens een lagere CO2-uitstoot maar is bijvoorbeeld hun NOx-uitstoot hoger in vergelijking met benzinewagens. Gezien de impact van het component euronorm (o.a. afhankelijk van de NOx-uitstoot) voor de berekening van de VKB in de ontwerpregeling meer doorweegt dan de impact van het component CO2-uitstoot, valt algemeen te verwachten dat de nieuwe regeling dus slechter zal uitvallen voor veel dieselwagens. Tegelijk zien we dat een dieselmodel in vergelijking met een model van een andere brandstof maar met de zelfde euronorm, in veel gevallen meer VKB zal moeten betalen. Waar de oude regeling inzake VKB geen onderscheid maakte voor het brandstoftype, zien we dat de ontwerpregeling die nu voorligt het gebruik van dieselwagens eigenlijk afremt.

Impact: BIV

De bijsturing die de Vlaamse regering voorstelt in de BIV focust voornamelijk op een aanpassing van het zogenaamde “luchtcomponent” die een waarde toekent aan een bepaalde euronorm voor de berekening van de BIV. Ook hier legt de Vlaamse regering weinig mededogen aan de dag voor dieselwagens. Waar deze waarden voor de andere voertuigen slechts een “upgrade” ondergaan rekening houdende met de technologische evolutie, zien we bij de dieselvoertuigen een drastische stijging. De stijging weegt het meest door voor de euro 6 voertuigen. Als we bijvoorbeeld een nieuw standaard middenklasse model (vermogen van 150 PK met CO2-uitstoot van 99g/km) vergelijken, stellen we op basis van de nieuwe berekening van de BIV een stijging van ongeveer 445 EUR BIV vast in vergelijking met de oude regeling. De Vlaamse regering heeft met deze drastische stijgingen willen inspelen op het feit dat de Europese homologatietesten die uiteindelijk resulteren in een bepaalde euronorm in veel gevallen een onderschatting van de werkelijke luchtverontreiniging inhouden.

Ook op federaal niveau zien we dat dieselwagens worden aangepakt. Op 26 oktober 2015 keurde onze Federale regering verschillende Koninklijke Besluiten goed die onder andere tot gevolg hebben dat vanaf 1 november 2015 de accijns op diesel voor gebruik als motorbrandstof werd geïndexeerd. Daarnaast voeren de Koninklijke Besluiten opnieuw het cliquetsysteem voor diesel in waarbij de bijzondere accijns op diesel vanaf 1 november 2015 tot met 31 december 2018 stapsgewijs zal worden verhoogd. Naast deze verhoging van de accijns op diesel, beoogt de Federale regering tevens een verlaging van de accijns op benzine die uiteindelijk moet leiden tot een gelijkschakeling van beide brandstoffen.

Gevolgen

Het valt niet uit te sluiten dat enerzijds op korte termijn de veranderingen in BIV en VKB een impact kunnen hebben op de keuze voor en de (rest)waarde van getroffen dieselvoertuigen. Dit heeft zeker binnen de leasingsector maar ook voor particulieren nefaste gevolgen.

[Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op een ontwerpdecreet van 30 oktober 2015. Dit ontwerp moet nog zijn parlementaire behandeling ondergaan en dus zijn aanpassingen niet uit te sluiten.]

Frank Vancamp & Willem Van den Driessche – KPMG Belastingconsulenten

 

Tags: Fleet