Hebt u een bedrijfswagen? Voor deze partijen stemt u best (niet)!

Wetsvoorstellen van CD&V en Open VLD die het bedrijfswagenpark fors willen vergroenen, klimaatmarsen waarbij de salariswagen onder vuur komt te liggen, Groen dat het systeem zelfs helemaal wil afschaffen … de bedrijfswagen wordt politiek meer en meer een symbooldossier. Maar wat zijn de standpunten van de verschillende partijen over dit onderwerp? Wij ordenen ze van links naar rechts.

PVDA – PTB

Beginnen doen we volledig ter linker zijde. Het extreemlinkse PVDA en Franstalige tegenhanger PTB zitten volledig op dezelfde lijn. Ze zijn de bedrijfswagen niet genegen. De partijen willen dan ook de fiscale voordelen schappen en vervangen door een loonsverhoging. Het PTB en de PVDA roepen op tot “collectieve loononderhandelingen om het verlies van dit extralegale voordeel om te zetten in een extra brutoloon”, aldus het programma. “We nemen de belastingvoordelen voor nieuwe bedrijfswagens weg, zodat dit systeem verdwijnt.”

De partij compenseert: “Het openbaar vervoer moet de eerste keuze worden voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Daarom stellen wij voor om het volledige aanbod van de TEC, de MIVB, De Lijn en de NMBS gratis te maken voor woon-werkverkeer.”

Ecolo – Groen

Ook de groenen zijn de fiscale voordelen voor de bedrijfswagen liever kwijt dan rijk. De partijen zijn voorstander van een vast nettobedrag voor verplaatsingen en willen met het vrijgekomen budget een shift naar alternatieve, ecologisch verantwoorde mobiliteit financieren. In het klimaatpact van Groen spreekt de partij zelfs over het afschaffen van de bedrijfswagen in 2022.

Hoewel ze op dezelfde lijn zitten, zien we op de groene as toch nog verschillen qua concrete uitwerking. Bij Ecolo ontvangt iedere werknemer een jaarlijks mobiliteitsbudget tussen 700 en 2.780 euro, in de vorm van een belastingkrediet dat in mindering wordt gebracht op de bedrijfsvoorheffing. Het mobiliteitsbudget vervangt niet de onkostenvergoeding voor beroepsverplaatstingen met een bedrijfswagen: zelfstandigen, vertegenwoordigers, … die een bedrijfswagen voor zakelijke doeleinden gebruiken, kunnen de gemaakte kosten aftrekken van hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het privégebruik van deze auto’s (met inbegrip van het woon-werkverkeer) zou niet langer in aanmerking komen voor het huidige voordelige belastingstelsel.

Groen wil dan weer het fiscaal voordeel voor een tankkaart al in 2020 wil schrappen. Twee jaar later, in 2022, wordt het startschot gegeven voor de afbouw van de fiscale voordelen voor de bedrijfswagen zelf. Het budget dat hiermee vrijkomt, volgens de partij zowat 3 miljard euro, wordt gebruikt om een mobiliteitsbudget in te stellen voor alle werknemers. Hoe Groen de gevolgen hiervan wil aanpakken (de bedrijfswagen is vaak een onderdeel van het loon) is niet duidelijk. Fractieleider Kristof Calvo heeft het over een compensering voor de bestuurders van een bedrijfswagen maar koppelt daar geen berekening aan vast. Bovendien lijkt het aanbieden van een mobiliteitsbudget voor alle werknemers en de volledige compensering van het loonvoordeel voor de bestuurders van een bedrijfswagen budgettair een onmogelijke opdracht. Tot op heden is daar geen berekend voorstel over te bekennen bij Groen.

PS – Sp.a

De twee socialistische partijen van ons land zien een afschaffing van de bedrijfswagen enkel zitten wanneer er een verlaging van de belasting op arbeid komt, waardoor de bestuurders geen koopkracht verliezen. “Het is tijd voor een tax shift die zorgt dat we mensen met euro’s in plaats van auto’s kunnen betalen”, klinkt het aan Vlaamse kant. Men wil dit doen via een tax shift “Door inkomen uit vermogen en uit werk gelijk te belasten, kunnen we de lasten uit arbeid 10% verlagen. Zo kunnen we mensen in euro’s in plaats van auto’s betalen en de salariswagens afschaffen”, luidt het bij de Vlaamse socialisten.

Bij de Franstalige tegenhanger kinkt het als volgt:  “De SP mikt op een geleidelijke uitfasering van het voordelige fiscale regime voor bedrijfswagens. “Duidelijke informatie moet voldoende van tevoren worden verstrekt om werknemers en werkgevers in staat te stellen zich aan te passen. Eenmaal de federale regering is geïnstalleerd, moet het systeem niet langer worden aangeboden aan nieuwe gebruikers. De huidige begunstigden zullen hun voordeel behouden tot de geleidelijke afschaffing van het mechanisme. In ieder geval moet het loonvoordeel voor de betrokken werknemers behouden blijven en moeten de gevolgen voor de werkgevers in het kader van een bredere belastinghervorming worden beperkt. Daarom is het noodzakelijk dat werkgevers en vakbonden betrokken worden bij de uitfasering.”

cdH

Het cdH-programma is vrij discreet op het vlak van bedrijfswagens. In het programma wordt vermeld dat de partij van plan is “het Belgische wagenpark op lange termijn in te krimpen door het belastingvoordeel te beperken tot de meest milieuvriendelijke bedrijfswagens en door dit voordeel te vervangen door een mobiliteitsbudget, bijstand bij huisvesting (tussenkomst in hypothecair krediet of huur) of de toekenning van dienstencheques”.

De partij van Maxime Prévot wil gefaseerd te werk gaan om bedrijven en medewerkers in staat te stellen zich aan te passen aan dit nieuwe systeem.

CD&V

De CD&V zet al langer in op een modal shift. Zo is federaal parlementslid Jef Van den Bergh de geestelijke vader van het mobiliteitsbudget. Een brutale afschaffing van het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens ligt moeilijk voor de partij omdat zijn electoraat vooral bij de middenklasse zit … en daar zitten nogal wat bestuurders van bedrijfswagens bij.

Daarom pleit men eerder voor een versnelde vergroening. Zij willen het systeem van de bedrijfswagen drastisch (en snel) vergroenen en dienden zelfs al een wetsvoorstel in, dat onder meer vanaf 2023 enkel bedrijfswagens met nulemissie fiscaal voordelig wil behandelen.

Open VLD

Ook Open VLD willen de bedrijfswagen uitstootvrij maken, zij het pas in 2027. Net als CD&V dienden de liberalen al een wetsvoorstel in. Concreet zou vanaf 2022 het fiscale voordeel voor vervuilende bedrijfswagens stelselmatig afgebouwd worden, om tegen 2027 als gewoon loon belast te worden. Enkel groene bedrijfswagens zouden hun voordelig fiscaal tarief behouden.

De criteria die een bedrijfswagen ‘groen’ maken, zullen wel om de vijf jaar herbekeken moeten worden, maar ongetwijfeld zullen wagens aangedreven door elektriciteit of waterstof in die categorie zitten.

Picture: celinefremault.be

MR

De MR is geen voorstander van de afschaffing van het voordeel van de “bedrijfswagen”. Premier Charles Michel: “In de Kamer horen we alleen maar voorstellen die vaag zijn of voor de verarming van honderdduizenden huishoudens zorgen. Dat wil ik niet!”

De partij van Charles Michel stelt echter voor om de formule voor de berekening van het VAA dan ook te herzien op basis van de Ecoscore. Doelstelling: De meest milieuvriendelijke voertuigen sterk bevorderen en de vergroening van het wagenpark versnellen, “en tegelijkertijd de koopkracht beschermen van werknemers die een auto nodig hebben om zich te verplaatsen”. Daarnaast zet de partij in op een verdere ondersteuning van alternatieven zoals het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding.

N-VA

De positie van N-VA is gelijkaardig aan die van de MR: “Het klopt dat er een fiscaal gunstig regime is voor de bedrijfswagen. Is dat goed? Nee, dat is het niet. Als we die knoop willen ontwarren, moeten we overgaan naar ‘cash for car’. Enkel op die manier vermijden we loonverlies voor honderdduizenden huishoudens uit de middenklasse”, waren de woorden van voorzitter Bart De Wever in een debat met andere partijvoorzitters.

In het hoofdstuk “Ecorealisme” van het partijprogramma lezen we evenwel geen concrete voorstellen rond de bedrijfswagen. De partij lijkt daarmee zijn opties voor de toekomst open te houden.

DéFI

DéFI stelt voor om het deel van de inkomsten dat niet onderworpen is aan de personenbelasting (belastingvrij deel) geleidelijk te verhogen tot 13.670 euro per jaar, terwijl het momenteel op 8.120 euro is vastgesteld.

Volgens de partij van Olivier Maingain zou deze maatregel de Staat 9,7 miljard euro kosten. Een deel van dit budget (3,5 miljard volgens DéFI – maximaal 2,4 miljard volgens het Federaal Planbureau, nota van de redactie) zou worden gecompenseerd door het wegvallen van het belastingvoordeel voor salariswagens. “We moeten dit in één legislatuur bereiken”, zegt Olivier Maingain.

Vlaams Belang

Vlaams Belang volgt dan weer het idee dat bedrijfswagens afschaffen voor een verarming zorgt. Liever laat de partij de keuze: loon of een auto. Over de concrete invulling hiervan communiceerde de partij nog niet. P

#Auto #Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending