Laadstations, terugbetaling elektriciteit, VAA… overheid verduidelijkt fiscaliteit

Eind maart heeft de belastingdienst een voorafgaande beslissing (ruling) gepubliceerd waarin een aantal punten worden verduidelijkt met betrekking tot de terugbetaling van elektriciteit en de oplaadpunten aan huis en de behandeling ervan als Voordeel Alle Aard (VAA). Dit zijn de details.

Bornes de recharge

Omschrijving van de verrichting

Voertuigen

Op heden wordt door de aanvragers de mogelijkheid geboden aan hun personeel om voor een hybride bedrijfswagen te kiezen als onderdeel van hun salarispakket. Aanvragers stimuleren sinds 2022 echter zuiver elektrische wagens bij het personeel.

Laadoplossingen en hoe begunstigden ermee moeten omgaan

Per bedrijfswagen kan slechts één thuislaadoplossing worden verstrekt.

De volgende werknemers komen in aanmerking voor een elektrische of plug-in hybride bedrijfswagen:

  • werknemers die de mogelijkheid hebben om hun bedrijfsauto thuis op te laden en die beschikken over een eigen oprit waar de bedrijfsauto geparkeerd en opgeladen kan worden of een eigen garage waar een stekker aanwezig is, of ;
  • werknemers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, maar die elke dag naar kantoor gaan en de mogelijkheid hebben om hun voertuig op kantoor op te laden, waarvoor een laadstation of een stopcontact op kantoor nodig is.

De keuze voor een elektrische auto veronderstelt de installatie van een thuislaadoplossing (“wallbox”) op kosten van de werkgever. Eventuele bijkomende kosten, zoals de verzwaring van de netaansluiting, extra doorboringen, bekabeling van meer dan 15m, graaf- en grondwerkzaamheden, zijn ten laste van de werknemer. De thuislaadoplossing is de eigendom van de werkgever.

Voor full elektrische wagens wordt altijd eerst op kosten van de werkgever een “home audit” met het oog op de installatie van de thuislaadoplossing uitgevoerd door de installateur van de wallbox. Na een positieve audit maakt de installateur een offerte op aan de werknemer met de prijzen van de eventuele meerwerken en extra’s buiten het gedefinieerde laadpakket. De medewerker geeft online zijn akkoord en voert de betaling rechtstreeks aan de installateur van de thuislaadoplossing.

De fleetafdeling zal vanop afstand het laadgedrag aansturen en monitoren. Een plug-in hybride of full elektrische bedrijfswagen dient dagelijks opgeladen te worden.

Laadkaart en laadkosten

Na thuisinstallatie ontvangt de medewerker de laadpas en krijgt hij tevens een login om zijn/haar laadsessies te consulteren. Indien er een tweede laadpas wordt aangevraagd, zal het elektriciteitsverbruik van deze tweede laadpas volledig ten laste zijn van de werknemer en niet worden terugbetaald.

Na thuisinstallatie wordt aan de werknemer gevraagd om zijn of haar huidige volledige elektriciteitsprijs per kilowattuur te registreren, op basis van zijn of haar lopende elektriciteitscontract. Op basis daarvan vinden daarna de hieronder besproken terugbetalingen plaats. Om te verzekeren dat de werkelijke kostprijs van de getankte elektriciteit wordt terugbetaald, wordt aan de werknemers gevraagd om periodiek (d.i. minstens één keer per jaar) de volledige elektriciteitsprijs te updaten. Voor de werknemers met een variabele prijs zal retroactief de gemiddelde elektriciteitsprijs voor de betroffen periode in aanmerking worden genomen. Aan de werknemers wordt gevraagd stavingstukken ter beschikking van de werkgever te houden.

Lees ook:

Fiscaliteit en elektrische auto’s: deze omzendbrief heeft u wellicht gemist…

De laadkost (volledige elektriciteitskost berekend als verbruik vermenigvuldigd met de prijs per kilowattuur opgegeven door werknemer) wordt apart geregistreerd door de thuislaadoplossing en wordt aan de werkgever aangerekend. De thuislaadoplossingen zijn immers voorzien van een technologie die het mogelijk maakt om een onderscheid te maken tussen de elektriciteitskosten voor het opladen van de bedrijfswagen enerzijds en allerhande andere elektriciteitskosten anderzijds. De aanvrager zal instaan voor de elektriciteitskosten specifiek voor de bedrijfswagen van zijn medewerkers. Het laadstation registreert het verbruik voor de wagen en zendt dit online door naar de laadpaalprovider. De laadpaalprovider betaalt maandelijks het verbruik terug aan de medewerker. De aanvrager krijgt een maandfactuur van de laadpaalprovider met alle terugbetaalde bedragen.

Zoals hoger vermeld, wordt ernaar gestreefd om per aanslagjaar de werkelijke elektriciteitskost zo dicht mogelijk te benaderen. Voor werknemers met een elektriciteitscontract met een vaste prijs, houdt dit niet meer in dan de periodieke registratie van de elektriciteitsprijs van nieuwe elektriciteitscontracten. Voor werknemers met elektriciteitscontracten met een variabele prijs is er een extra registratie vereist wanneer zij een afrekening in de bus krijgen. Uiteraard is het niet haalbaar om in dit geval te vereisen dat er historisch getraceerd wordt welke elektriciteitsprijs gold voor elke laadbeurt, maar volstaat het dat voor de periode waarop de afrekening betrekking heeft de (gewogen) gemiddelde elektriciteitsprijs wordt opgegeven, zoals op de afrekening vermeld. Dit kan verdedigd worden aangezien de wagens in elk geval frequent geladen worden. Die gemiddelde prijs wordt dan weer gebruikt voor de voorlopige terugbetalingen van de volgende periode. In de mate dat de gemiddelde elektriciteitsprijs van de afrekening afwijkt van de voorlopige prijs, wordt het excedent of het deficit in de volgende terugbetaling afgetrokken respectievelijk bijgeteld. De werknemers hebben een incentive om de registratie correct door te voeren, aangezien enkel op die manier een bijkomend VAA vermeden kan worden.

Indien er misbruik wordt gemaakt en de laadpas door derden wordt gebruikt voor het laden van een wagen die niet toebehoort aan de onderneming, wordt de kost altijd meteen doorgerekend aan de medewerker.

Publiek laden of niet?

De laadpaal/thuislaadoplossing is niet publiek toegankelijk. Deze kan enkel met de ter beschikking gestelde laadpas(sen) gebruikt worden.

Publiek laden wordt enkel toegelaten voor volledig elektrische wagens, met de laadpas die ook thuis gebruikt wordt voor het opladen. Indien gebruik gemaakt wordt van snelladers, wordt de meerprijs boven een bepaald tarief per kWh doorgerekend aan de werknemer. Laden in het buitenland is niet toegelaten. Indien er toch geladen wordt in het buitenland worden de kosten integraal doorgerekend aan de werknemer.

Bornes de recharge

Genomen beslissing

Gelet op al deze door de aanvrager getroffen regelingen, volgt hieronder de door de belastingdienst afgegeven voorafgaande beslissing:

  1. De terugbetaling van elektriciteit van de ter beschikking gestelde laadoplossing voor een elektrische of hybride bedrijfswagen, onder de voorwaarden beschreven in de aanvraag, geeft geen aanleiding tot een bijkomend voordeel alle aard in hoofde van de betreffende werknemers voor zover de voorwaarden opgenomen in de randnummers 25-29 hierboven nageleefd blijven. Dit betekent dat in dat geval de terugbetaling van de elektriciteit inbegrepen zit in het forfaitair voordeel alle aard dat wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 36, § 2 WIB. Deze beslissing heeft geen betrekking op werknemers die beschikken over zonnepanelen.
  2. De terbeschikkingstelling van een thuislaadoplossing voor een elektrische of hybride bedrijfswagen geeft geen aanleiding tot een bijkomend voordeel alle aard in hoofde van de relevante werknemers
  3. Bij het einde van de terbeschikkingstelling van de laadpaal dient rekening te worden gehouden met de mogelijke belastbaarheid van een voordeel van alle aard ten belope van de werkelijke restwaarde overeenkomstig de toepassing van de artikelen 31, tweede lid, 2° en artikel 36, §1 WIB, in zoverre dat het einde van de terbeschikkingstelling gepaard gaat met de eigendomsoverdracht van de laadpaal naar het privé-vermogen van de begunstigde werknemer.
  4. De kosten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een laadpas of de terugbetaling van elektriciteit kunnen worden aangemerkt als aftrekbare beroepskosten overeenkomstig artikel 49 WIB in hoofde van de aanvrager, wanneer onderworpen aan de vennootschapsbelasting, behoudens de beperkingen beschreven in de wet (art. 66 WIB , artikel 198, §1, 9° WIB, artikel 198, §1, 9°bis WIB en artikel 198bis WIB) en slechts in zover dat de terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit gebruikt voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen.
  5. De kosten van een home audit bij de werknemer thuis is bij de werkgever, wanneer onderworpen aan de vennootschapsbelasting, slechts als beroepskost aftrekbaar op voorwaarde dat deze home audit louter betrekking heeft op de ter beschikking stelling van een laadpaal door de werkgever.
#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview