Lonen van 400.000 werknemers met bedrijfswagen niet correct berekend

De so­ci­a­le se­cre­ta­ri­a­ten kun­nen de lonen van 400.000 werk­ne­mers met een be­drijfs­wa­gen mo­men­teel niet cor­rect be­re­ke­nen. Dat komt omdat de nieu­we coëfficiënt om het fis­caal voor­deel te be­re­ke­nen, nog niet ge­kend is, zo zegt de Unie van er­ken­de so­ci­a­le se­cre­ta­ri­a­ten (USS) maan­dag. Ze pleit er­voor dat de coëfficiënt voor het vol­gen­de jaar al in de­cem­ber zou wor­den be­kend­ge­maakt.

De CO2-coëfficiënt is nog al­tijd niet ge­kend, zeg­gen de so­ci­aal se­cre­ta­ri­a­ten. ‘Min­stens de lonen van ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2013 zul­len her­re­kend moe­ten wor­den’, stelt USS. ‘Dit ver­oor­zaakt extra kos­ten voor de so­ci­a­le se­cre­ta­ri­a­ten en frus­tra­tie bij de be­trok­ken werk­ne­mers.’ De so­ci­a­le se­cre­ta­ri­a­ten be­re­ke­nen voor de werk­ne­mers met een be­drijfs­wa­gen elke maand een fis­caal voor­deel waar be­drijfs­voor­hef­fing op wordt in­ge­hou­den. Dat zo­ge­noem­de ‘voor­deel alle aard’ beïnvloedt ook het net­to­loon.

Een van de fac­to­ren in de be­re­ke­ning is de CO2-coëfficiënt, ‘die elk jaar kan wor­den aan­ge­past op basis van de glo­ba­le evo­lu­tie van de CO2-uit­stoot van het na­ti­o­na­le be­drijfs­wa­gen­park’, luidt het. Maar de nieu­we coëfficiënt, voor de be­re­ke­ning van het voor­deel vanaf ja­nu­a­ri 2013, is nog al­tijd niet ge­kend. Vol­gens de USS zal dat de so­ci­a­le se­cre­ta­ri­a­ten tus­sen 4 en 8 mil­joen euro kos­ten. De unie vreest ook dat het net­to­loon ach­ter­af zal moe­ten wor­den bij­ge­stuurd in ne­ga­tie­ve zin: ‘We mogen er im­mers van uit­gaan dat de over­heid, in haar zoek­tocht naar nieu­we in­kom­sten, een nieu­we coëfficiënt zal be­pa­len waar­door het voor­deel van alle aard zal stij­gen’.

De al­ge­meen di­rec­teur van USS, Jos Gij­bels, pleit voor een aan­pas­sing van de wet­ge­ving ‘opdat deze coëfficiënten al in de­cem­ber, voor het nieu­we jaar be­gint, be­kend­ge­maakt kun­nen wor­den’.

Bron: De Tijd 05/03/2013

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto