Mobiliteitsbudget: niet afdwingbaar door de werknemer

dsc_0563-w800-h600Terwijl er eerst nog sprake was van 1 januari voor de invoering van het mobiliteitsbudget, zou de deadline opgeschoven zijn naar april. In de notificatie van de ministerraad staat te lezen:

“De Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Mobiliteit en de Minister van KMO’s zullen tegen april 2017 een kader uitwerken waarbinnen werknemers in wiens loonpakket een bedrijfswagen (met of zonder tankkaart) vervat zit, kunnen kiezen om, met het akkoord van hun werkgever, de bedrijfswagen (en desgevallend tankkaart) om te zetten in een mobiliteitsbudget of in de vorm van een bijkomend nettoloon.Het bedrag dient fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze te worden behandeld als de bedrijfswagen. Bij de invoering hiervan gaat men uit van budgetneutraliteit, zowel voor de individuele werkgever, de individuele werknemer als de overheid. Er kan in anti-misbruikmaatregelen worden voorzien. Dit systeem wijzigt niets aan het huidig systeem van de bedrijfswagens (en tankkaarten in hoofde van de werknemer).”

Wat u moet onthouden

  1. De eerder genoemde deadline van 1 januari leek ons al absurd kort en zelfs april lijkt nog ambitieus. Er is immers overleg nodig tussen vijf ministers, het is dan ook een zeer technisch dossier met repercussies op het vlak van fiscaliteit, mobiliteit … maar zeker ook begroting. De bedoeling achter het mobiliteitsbudget is om de bedrijfswagen te ontmoedigen … maar hij brengt ieder jaar ook om en bij de 5 miljard euro in het fiscale laatje. Dat kan niet anders dan meespelen in de achterhoofden.
  2. De maatregel is enkel van toepassing voor wie nu een bedrijfswagen heeft.
  3. Er zal altijd overleg moeten zijn met de werkgever en hij heeft ook het laatste woord. Wil hij een bedrijfswagen niet omzetten naar een mobiliteitsbudget of netto cash, dan is dat zijn goed recht.
  4. De omzetting in een mobiliteitsbudget of nettoloon zal fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze behandeld worden als de bedrijfswagen. Volgens Renta opent men hiermee de doos van Pandora: “Hier begint de grote onzekerheid: ten eerste de hoogte van het bedrag. In de pers circuleren berekeningen zoals het verschil tussen de maandelijkse leaseprijs en het voordeel alle aard (niet elke voertuig wordt geleased, dus hoe wordt dat bepaald?) maar daarover is volgens onze informatie niets beslist. Wat met de tankkaarten? Wat met BTW? Wat betekent dat: “fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze behandeld als de bedrijfswagen?” Is er dan bedrijfsvoorheffing verschuldigd? Sociale lasten? Stel dat het over netto-netto gaat, hoe gaat dat in de praktijk geregeld worden? Tot hoe lang in de tijd zal dit uitgekeerd worden? Is het of een mobiliteitsbudget of netto of een combinatie? Momenteel is het niet mogelijk om onbelast loon uit te keren. Hierover zal nog heel wat overleg nodig zijn”, zeg Algemeen Directeur van Renta Frank Van Gool.
  5. Anti-misbruik bepalingen: het zou hier gaan over het feit dat men al sedert een bepaalde tijd een bedrijfswagen moet hebben om van het systeem te kunnen genieten. Ook zouden bedragen geplafonneerd worden.
  6. Het huidige systeem van VAA en de belastingen op bedrijfswagens (uitgenomen tankkaart) veranderen níét.

Het mobiliteitsbudget is niet afdwingbaar door de werknemer

Werknemers zonder bedrijfswagen zijn de pineut

Als je een beetje consequent bent en je voert als regering een mobiliteitsbudget in om de “mobiliteit te bevorderen” dan zou dat in principe iets moeten zijn dat voor alle werknemers ter beschikking gesteld wordt. Dat is dus niet het geval. Hebt u vandaag geen bedrijfswagen, dan ook geen mobiliteitsbudget of extra netto in de toekomst. Echt verrassend is dat overigens niet: een mobiliteitsbudget, laat staan een netto loonsverhoging voor alle werknemers zou onbetaalbaar zijn. Het valt trouwens nog te bezien hoe men het in zijn huidige vorm gefinancierd gaat krijgen.

Frank Van Gool maakt hier volgende bemerkingen: “Zolang niet bekend is hoe de omzetting gebeurt en hoe de berekening in elkaar zit kunnen geen ernstige afwegingen gemaakt worden. Volgens onze eerste inschattingen zal het systeem enkel interessant zijn als u een ofwel een heel volwaardig alternatief heeft voor zowel de woon-werk als de privé-verplaatsingen, ofwel zeer weinig privé- of woon-werkverplaatsingen doet. Het kantelpunt waar het voordeliger is om de bedrijfswagen te behouden zal wellicht snel bereikt zijn.”

Werkgevers houden heft in handen

Zoals reeds bekend, blijft het huidige fiscale gunstregime van bedrijfswagens behouden én kan de werknemer een keuze voor een alternatief niet afdwingen. Het schrikbeeld van leasingcontracten die afgebroken worden, is daarmee al naar het rijk der fabelen verwezen. Voorts wordt door de regering benadrukt dat het om een budgetneutrale operatie gaat: u zal als werkgever geen nadeel doen bij omschakeling naar een mobiliteitsbudget maar ook geen voordeel

Renta: teveel vraagtekens, dus wachten …

Frank Van Gool besluit als volgt: “Volgens ons zal er nog heel wat overleg nodig zijn vooraleer dit voorstel kan ingevoerd worden. Zowel op technisch als wettelijk vlak zijn er nog vraagtekens. Tot zolang deze niet zijn uitgeklaard zouden we bedrijven aanbevelen om aan de strategie met betrekking tot bedrijfswagens niet te raken. Indien achteraf het systeem wordt doorgevoerd zal er steeds overleg moeten zijn met de betrokken werknemers over een eventuele omzetting van de bedrijfswagen naar een alternatief.”

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!