VAA: overheid kiest voor databank FEDERAUTO

Dat de FOD Financiën op zoek was naar een referentiedatabank met de catalogusprijzen evenals de prijzen van de opties, was al lang geweten. Eind augustus schreef FOD Financiën hiervoor een overheidsopdracht uit.

Hoewel FEDERAUTO omwille van verschillende redenen gekant is tegen de huidige regeling voor de berekening van het voordeel alle aard, besliste zij een offerte in te dienen met het door haar gecreëerde programma Auto-i. Uit de verschillende offertes die FOD Financiën ontving, koos zij voor Auto-i.

FEDERAUTO besliste toch deze offerte in te dienen omdat de federatie ervan overtuigd is dat de enige personen die in staat zijn om de catalogusprijs en de prijs van de opties terug te vinden, de autoprofessionals zijn, in casu hun leden. Sinds jaren worden zij al gecontacteerd door verzekeringsmakelaars voor de prijs van het te verzekeren voertuig.
Ook om de catalogusprijs en de prijs van de opties te kennen in het kader van het voordeel alle aard, zullen klanten een beroep doen op de diensten van de FEDERAUTO-leden. Het is dan belangrijk dat zij met dezelfde databank werken als de FOD Financiën. Bovendien biedt dit voor werkgevers en werknemers een grotere rechtszekerheid en zouden mogelijke toekomstige discussies over het voordeel alle aard tot een minimum moeten herleid worden.

FOD Financiën heeft een formulier ontwikkeld dat beschikbaar is op haar website om vragen van personen te beantwoorden over het voordeel alle aard van hun firmawagen. Op basis van de gegevens die in deze file zijn opgenomen, berekent de FOD Financiën met behulp van Auto-i, het voordeel alle aard en maakt dit over aan de aanvrager.

Ook de controlediensten in de verschillende regio’s zullen gebruik maken van Auto-i.

Voor alle duidelijkheid: de berekeningswijze en de formule voor het voordeel alle aard bedrijfswagens zijn inmiddels niet gewijzigd.

 

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending