Vloot van de Brusselse overheden: proper of niet?

De Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault, heeft het jaarverslag van 2015 rond voorbeeldgedrag inzake transport in de gewestelijke overheden voorgesteld aan de Brusselse Regering. Een van de belangrijkste punten is de positieve verhoging van de Ecoscore (een score op het vlak van de milieuvriendelijkheid van voertuigen), die van 64/100 in 2014 steeg naar 76/100 in 2015. Bovendien is 37% van de nieuwe voertuigen volledig elektrisch.

Picture: celinefremault.be

In het kader van de uitvoering van het BWLKE is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 15 mei 2014 overgegaan tot de goedkeuring van een besluit inzake het voorbeeldgedrag van de overheden. Dit besluit legt voor alle gewestelijke en lokale overheden in het Brussels Gewest, zoals de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, de vereisten inzake milieuprestaties vast waarmee rekening gehouden moet worden bij het aankopen of leasen van voertuigen.

Dit besluit inzake Voorbeeldgedrag geldt voor 72 openbare instellingen (19 gemeenten, 19 OCMW’s, 4 OCMW-verenigingen, 3 intercommunales, 18 gewestelijke instellingen, 8 kabinetten en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Ieder jaar moeten deze instellingen (uiterlijk op 31 januari) aan Leefmilieu Brussel een rapport overmaken met daarin de samenstelling van het voertuigenpark (op 31 december van het voorgaande jaar), het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen dat door dit park verbruikt wordt, een beschrijving van de milieucriteria die opgenomen zijn in het bestek, alsook het aandeel van deze criteria in de gunningsprocedures.

Bijna 4.000 voertuigen

Uit dit evaluatieverslag van het wagenpark van de overheden van 2015 blijkt dat er iets minder dan 4000 voertuigen zijn (minder dan 1% van het Brusselse wagenpark). De lichte voertuigen zijn gemiddeld 7 jaar oud en bestaan voor 44% uit dieselwagens.

Er valt op te merken dat het besluit inzake Voorbeeldgedrag reeds zichtbare positieve effecten heeft op de nieuwe wagens: De Ecoscore is gemiddeld met 12 punten gestegen ten opzichte van 2014 en bedraagt gemiddeld 76/100 (tegenover 66/100 voor het Brussels Gewest in het algemeen). Bovendien is 37% van de nieuwe wagens volledig elektrisch.

Ecoscore: wat is dat?

Ter herinnering, de Ecoscore is een milieuscore voor voertuigen (www.ecoscore.be. Deze score zegt met andere woorden iets over het globale milieuvriendelijke karakter van een voertuig. Hiervoor wordt rekening gehouden met de impact op verschillende gebieden: het broeikaseffect, de luchtkwaliteit (impact op de gezondheid & gevolgen voor het ecosysteem) en de geluidsoverlast. Dankzij de toegepaste milieu-evaluatie kunnen deze verschillende gevolgen in een enkele indicator gecombineerd worden. De gebruikte methode bestaat uit een well-to-wheel-aanpak. Deze methode houdt zowel rekening met de uitstoot door de verplaatsingen van het voertuig als de uitstoot die voortkomt uit de productie en de verdeling van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, enz.). De Ecoscore wordt uitgedrukt met een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe kleiner de impact van het voertuig op het milieu. De stijging van de Ecoscore van de Brusselse publieke vloot van 64 naar 76 is dus veebelovend!

Minder positieve punten

Voor de minder positieve punten uit het evaluatieverslag merken we op dat er van de 155 nieuwe voertuigen die in 2015 zijn aangekocht 8% op diesel rijdt en 12% daarvan niet de grenswaarde van de Ecoscore bereikt (71 voor 2015). Wat de lichte nutsvoertuigen betreft, rijdt 25% op diesel en haalt 35% de grenswaarde van de Ecoscore niet (64 voor 2015). Dit betekent echter wel dat 82% van de nieuwe wagens en de lichte nutsvoertuigen samen in overeenstemming is met de bepalingen uit het besluit inzake Voorbeeldgedrag. Dit is 50% meer dan in 2014.

Om de voorbeeldfunctie van onze voertuigen nog te versterken stelt Leefmilieu Brussel specifieke opleidingen voor om de overheden te begeleiden in de overstap naar milieuvriendelijkere wagens. Bovendien zullen we een opdrachtencentrale oprichten voor het leasen van elektrische voertuigen, waardoor de integratie van deze voertuigen in de vloten van de Brusselse overheden vergemakkelijkt zal worden “, aldus minister Céline Fremault.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!