Bestelbon en leasecontract: FOD Financiën geeft tekst en uitleg

Het fiscale pad naar de vergroening van het bedrijfswagenpark is gelegd en zou normaal voor alle betrokken partijen duidelijk moeten zijn. Niettemin zijn er toch nog wat vraagtekens bij de overgangsperiodes en dan vooral wat betreft de PHEV’s. Sectorfederatie Mobia legde enkele vragen voor aan de FOD Financiën … en kreeg volgende antwoorden.

Eerst nog even in vogelvlucht de roadmap die moet leiden naar de verduurzaming van de bedrijfsvloten.

Wat verandert er vanaf 1/1/2023?

Voor PHEV’s besteld vanaf 1/1/2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid voor de verbruikskosten van de fossiele brandstof (benzine of diesel) beperkt tot 50%. Voor PHEV’s besteld vóór 1/1/2023 blijven de huidige fiscale en sociale regels geldig.

Wat verandert er vanaf 1/7/2023?

Voor niet-zero emissie voertuigen (incl. PHEV) die besteld worden vanaf 1/7/2023 zal de maandelijks CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stapsgewijs stijgen met een factor x2,25 in de periode van 1/7/2023 t.e.m. 31/12/2024, met een factor x2,75 in de periode van 1/1/2025 t.e.m. 31/12/2025, met een factor x4 in de periode van 1/1/2026 t.e.m. 31/12/2026. Vanaf 1/1/2027 de maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x5,5.

Het minimum bedrag van de maandelijkse RSZ CO2-bijdrage wordt voor alle vanaf 1/7/2023 bestelde voertuigen – dus ook zero emissie voertuigen – vanaf inkomstenjaar 2025 stapsgewijze verhoogd als volgt:

2025 stapsgewijze verhoogd als volgt:

 tot 20242025202620272028
Min. bedrag (niet geïndexeerd)€ 20,83€ 23,41€ 25,99€ 28,57€ 31,15

Wat verandert er vanaf 1/1/2026?

Voor niet-zero emissie voertuigen besteld vanaf 1/1/2026 zal er geen recht op aftrek meer zijn.

Voor zero-emissie voertuigen besteld vanaf 1/1/2027 en de jaren erna wordt geleidelijk een aftrekbeperking ingevoerd als volgt:

Besteld in:202620272028202920302031
Aftrek-%:100%95%90%82,5%75%67,5%

Zero-emissie voertuigen die in een van de vermelde jaren besteld werden, behouden het overeenstemmende aftrekpercentage die gold in het jaar van bestelling voor de rest van de looptijd en zolang het voertuig in gebruik is bij dezelfde belastingplichtige (i.c. leasenemer, huurder of koper).

Bestelbon en leasecontract: antwoorden van de FOD Financiën

Zo er nog onduidelijkheden bestaan, zullen die meestal betrekking hebben op de inmiddels gekende timing betreffende de ondertekende bestelbon of het leasecontract.

Dit zijn de vragen die Mobia stelde aan de administratie en de antwoorden die ze kreeg.

Hoe correct aantonen dat een voertuig besteld werd vóór een van de hiervoor vermelde startdata van nieuwe fiscale en sociale regels?

Antwoord van de FOD Financiën: Besteld wil zeggen:

  • Bestelbon opgemaakt en ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest vóór een leasingformule;
  • Leasingovereenkomst ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze beslist om een leasingformule aan te gaan.

Mobia : “Dit betekent concreet dat een bestelling die initieel rechtstreeks werd aangegaan tussen de verkoper en autokoper en die na de vermelde datum omgezet wordt naar een leasingbestelling, NIET meer valt onder de oude fiscale regels. Wij raden leasingmaatschappijen in deze context ook aan hun bestellingen onmiddellijk na ondertekening van de lease-overeenkomst te plaatsen bij de verdeler of constructeur en niet te wachten tot na een van de vermelde startdata van nieuwe fiscale regels.

Concreet beveelt Mobia aan, ten einde alle discussie met de administraties te vermijden:

  • Wie een PHEV wenst te bestellen en niet wil vallen onder de 50% aftrekbeperking voor het fossiele brandstofverbruik, dient de bestelbon met zijn/haar verdeler of de leasingovereenkomst te ondertekenen vóór 1/1/2023. De leasemaatschappij raden we aan de onderliggende bestelling bij de verdeler of constructeur eveneens te plaatsen vóór 1/1/2023.
  • Wie nog een voertuig met fossiele brandstof aangedreven motor wenst te bestellen (inclusief PHEV) en nog wil genieten van het huidige fiscale regels, dient de bestelbon met zijn/haar verdeler of de leasingovereenkomst te ondertekenen vóór 1/7/2023. De leasemaatschappij raden we aan de onderliggende bestelling bij de verdeler of constructeur eveneens te plaatsen vóór 1/7/2023.
  • Voor korte-termijn huurvoertuigen heeft de FOD Financiën aangegeven dat de datum van ondertekening van de huurovereenkomst geldt als besteldatum. Men meldt dat zij voor de FOD Sociale Zaken geen uitspraken kunnen doen, maar de ervaring leert dat de regels hier doorgaans conform door beide administraties worden toegepast.-

Mobia: “Concreet zou dit betekenen dat, indien de FOD Sociale Zaken zich aansluit bij het standpunt van de FOD Financiën, ongeacht de inschrijvingsdatum van het voertuig, een huurovereenkomst die vanaf 1/7/2023 werd ondertekend, onder de nieuwe spelregels valt en dus onderworpen is aan een verhoogde (x2,25) CO2-solidariteitsbijdrage die geldt voor niet-zero emissie voertuigen. Aangezien de fiscale aftrekbeperkingen en het verval van de minimumaftrek slechts ingaan vanaf inkomstenjaar 2025, is er in 2023 en 2024 op vlak van verworpen uitgaven geen impact ten opzichte van de huidige situatie voor korte-termijn wagens.

Is er een ultieme leveringsdatum voor de voertuigen die besteld werden vóór 1/7/2023 opdat ze nog kunnen genieten van de oude fiscale en sociale regeling?

Antwoord van de FOD Financiën:

“Er zijn geen wettelijke bepalingen die voorzien in een bepaalde termijn voor de periode tussen de datum van de bestelbon en de uiteindelijke levering van het voertuig. Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er een constructie is opgezet waarbij er een bestelbon of ‘leasecontract’ wordt gesloten vóór 1/7/2023 met een levering op een veel latere datum enkel met het oogmerk om te kunnen genieten van de oude fiscale regels, dan kan er sprake zijn van simulatie en kan dit aanleiding geven tot een discussie met de fiscus. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden.”

Quid tweedehandsvoertuigen? Geldt de datum van eerste inschrijving als bepalende datum voor de fiscaliteit of vervalt de oude fiscale regeling eens een voertuig wordt verkocht en/of opnieuw wordt ingeschreven?

Antwoord van de FOD Financiën:

“De van toepassing zijnde aftrekbeperking wordt bepaald op het moment dat de belastingplichtige het voertuig heeft aangekocht, geleased of gehuurd. Een belastingplichtige die in de loop van 2024 een tweedehandsvoertuig koopt, dat oorspronkelijk vóór de datum van 01.07.2023 werd aangekocht, is onderworpen aan de aftrekbeperking zoals van toepassing in 2024, op het moment van zijn aankoop van het tweedehandsvoertuig. Wanneer een leasingovereenkomst voorziet in het lichten van een aankoopoptie bij het verstrijken van de overeenkomst, dan blijven de bepalingen voor de aftrekbaarheid van voertuigen van toepassing zoals ze van toepassing zijn op het moment van het afsluiten van de leasingovereenkomst als de optie ook effectief wordt gelicht.” Dit laatste houdt in dat een belastingplichtige die een huur/leasecontract met koopoptie voor het voertuig ondertekent vóór een van de vermelde startdata van nieuwe regels, en deze koopoptie licht bij afloop van het huur/leasecontract, de fiscale en sociale regels behoudt die van toepassing waren op de datum van het huur/leasecontract.

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine