FAQ | De antwoorden op al uw vragen rond het mobiliteitsbudget …

U bent werkgever of werknemer en u bent geïnteresseerd in het mobiliteitsbudget? Wie heeft er recht op? Onder welke voorwaarden? Wat zijn de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers? Wij geven u het antwoord op al die vragen!

Mocht één en ander toch niet 100% duidelijk zijn, mag u ons zonder aarzelen een e-mail. e-mail sturen. Wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Wat is het doel van het mobiliteitsbudget?

Het doel is om een (gedeelte) van het gebruik van uw bedrijfswagen, meer bepaald het privégebruik en het woon-werkverkeer, om te zetten in een mobiliteitsbudget. Op die manier wordt de werknemer aangemoedigd om voor alternatieve transportmiddelen te kiezen.

Wie komt in aanmerking voor het mobiliteitsbudget?

Twee voorwaarden:

  • De werknemer moet in de voorbije 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of in aanmerking gekomen zijn voor een bedrijfswagen

 EN

  • op het moment van de aanvraag moet hij minstens 3 maanden ononderbroken beschikken over of in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.

Beide voorwaarden voor de werknemer, zowel de twaalf als de drie maanden, zijn in principe ook van toepassing op een beginnende onderneming. Deze regel moet gezien worden als een maatregel om misbruik tegen te gaan. Snel een nieuwe onderneming oprichten en er de werknemers in onderbrengen om zo de 36 maanden regel te omzeilen, kan zo principieel geen recht geven op een mobiliteitsbudget.

Daartegenover staat dat deze dubbele voorwaarde niet van toepassing is op een werknemer die pas in dienst werd genomen. Deze voorwaarden gelden evenmin voor een werknemer die promotie heeft gekregen of die van functie is gewijzigd, nog voor deze wetgeving in werking is getreden. Als de promotie of de functiewijziging na de inwerkingtreding van de wet heeft plaatsgevonden, moet de werknemer wel aan beide voorwaarden voldoen.

Het mobiliteitsbudget kan enkel toegekend worden aan werknemers die nu al over een bedrijfswagen beschikken of voor werknemers die voor een bedrijfswagen in aanmerking komen. Dat zijn werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor de bedrijfswagenpolicy van de onderneming een bedrijfswagen voorziet.

Wanneer het bedrijfswagenbeleid niet voorziet in een bedrijfswagen op basis van de ‘functiecategorie’ maar op basis van andere criteria (bv. anciënniteit), gaat het om individueel toegekende bedrijfswagens en geeft een bepaalde functie op zich geen recht op een bedrijfswagen en dus ook niet op een mobiliteitsbudget.

Wie beslist om een mobiliteitsbudget in te voeren in de onderneming?

Eén van de basisprincipes van de wet is dat de mogelijkheid tot het toekennen van een mobiliteitsbudget volledig afhangt van de wil van beide partijen.

Maar het initiatief tot het toekennen van een mobiliteitsbudget ligt uitsluitend bij de werkgever. Het staat de werkgever ook vrij om het in te voeren voor de hele onderneming, voor een bepaalde afdeling of voor een bepaalde categorie van werknemers.

Indien de werkgever beslist om voorwaarden op te leggen bij het toekennen van een mobiliteitsbudget, dan moet hij het personeel hiervan op de hoogte brengen nog voor het mobiliteitsbudget in het bedrijf wordt ingevoerd.

Mag een werknemer vragen om in aanmerking te komen voor een mobiliteitsbudget?

De aanvraag kan pas ingediend worden als de werkgever het systeem heeft ingevoerd in de onderneming.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren per brief of per e-mail. De werkgever kan de werknemers niet verplichten om in te gaan op het mobiliteitsbudget.

De aanvraag door de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever, maken samen deel uit van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent o.a. dat geen van beide partijen de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen en dat het document geen bepalingen kan bevatten die de rechten van de werknemer kunnen inkorten of zijn verplichtingen kunnen verzwaren.

 

Is de werkgever verplicht om in te gaan op de vraag van de werknemer?

Na het indienen van de aanvraag, is het aan de werkgever om te beslissen of hij al dan niet ingaat op deze vraag.

Net zoals de werknemer niet kan verplicht worden om te opteren voor een mobiliteitsbudget, kan de werkgever niet verplicht worden om in te gaan op de vraag van de werknemer. De aanvraag is dus niet bindend voor de werkgever en creëert ook geen rechten voor de werknemer.

De beslissing van de werkgever wordt schriftelijk overgemaakt aan de werknemer.

Wat zijn de voorwaarden voor de werkgever om een mobiliteitsbudget in te voeren?

Als de werkgever een systeem van mobiliteitsbudget wenst in te voeren, moet hij reeds gedurende 36 onafgebroken maanden, voorafgaande aan de invoering, bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld van één of meerdere werknemers.

De wachtperiode van drie jaar werd ingevoerd om te voorkomen dat het systeem zou misbruikt worden.

Een tastbaar bewijs kan onder meer geleverd worden op basis van de Dmfa-aangifte van de werkgever.

Ondernemingen die bij de inwerkingtreding van de wet nog geen bedrijfswagens ter beschikking stelden van hun werknemers, zullen met andere woorden geen mobiliteitsbudget kunnen invoeren alvorens ze één of meerdere werknemers een bedrijfswagen hebben geven.

Jonge bedrijven die nog geen 36 maanden actief zijn, maar wel bedrijfswagens toekennen aan één of meerdere werknemers, worden niet uitgesloten van de mogelijkheid om het mobiliteitsbudget in te voeren. Dit betekent dat werknemers van een startende onderneming ook kunnen bijdragen aan een duurzame mobiliteit.

Hoe kan het mobiliteitsbudget worden ingevoerd in het bedrijf?

De invoering van het mobiliteitsbudget in het verloningssysteem van de werkgever kan op dezelfde manier gebeuren als de manier waarop de bedrijfswagen werd geïntroduceerd in de onderneming. Hierbij kan het gaan over een collectieve dan wel een individuele arbeidsovereenkomst, maar ook via een ‘policy’ die de kenmerken vertoont van een individuele arbeidsovereenkomst. Indien nodig kan het zelfs via een eenvoudig gebruik worden ingevoerd.

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget komt overeen met de totale bruto kostprijs (TCO) van de werkgever voor de financiering en het gebruik van een bedrijfswagen na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer.

Het betreft onder meer de maandelijkse leaseprijs of huur (of de afschrijvingen indien het voertuig eigendom is van de werkgever), de brandstofkosten, eventuele verzekeringen, de solidariteitsbijdrage en alle uitgaven die betrekking hebben op een bedrijfswagen, waaronder de niet aftrekbare btw, enz.

Is het mobiliteitsbudget vergelijkbaar met een salaris?

Het toekennen van een mobiliteitsbudget kan niet vergeleken worden met het uitbetalen van een salaris.

 

Het is voorzien dat het mobiliteitsbudget mee evolueert met de functie van de werknemer. Een werknemer die promotie krijgt en op die manier in aanmerking komt voor een functie met een hoger mobiliteitsbudget, zal dus ook aanspraak kunnen maken op een hoger mobiliteitsbudget, en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor een functiewijziging die recht geeft op een hoger mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget is gebonden aan de functie van de werknemer. Van zodra een werknemer een functie uitoefent waarvoor hij geen recht heeft op een bedrijfswagen, zal hij ook niet meer in aanmerking komen voor een mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget is niet onderworpen aan de index. Het kan wel onderworpen worden aan een andere vorm van aanpassing op voorwaarde dat dit zo overeengekomen werd door beide partijen. Deze aanpassing mag evenwel nooit hoger zijn dan wanneer het mobiliteitsbudget volgens de loonindex geïndexeerd had geweest.

Waaruit bestaat het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is gebaseerd op drie pijlers, waarbij de werknemer zelf de pijler of pijlers van zijn keuze kan invullen:

 

Pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfswagen

en/of

Pijler 2: het gebruik van alternatieve en duurzame transportmiddelen, met inbegrip van sommige huisvestingskosten.

en/of

Pijler 3: het saldo van het budget dat in contanten wordt uitbetaald.

Wat is een ‘milieuvriendelijke bedrijfswagen’ (pijler 1)?

  • Ofwel een elektrische wagen;
  • Ofwel een auto met een maximale CO2-uitstoot van maximaal 105 g CO2 in 2019, 100 g in 2020 en 95 g in 2021, en hiermee minstens beantwoordt aan de van kracht zijnde emissienormen voor nieuwe voertuigen of een latere norm.

Bij herlaadbare hybride wagens, wordt dit begrip opgenomen in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting: de elektrische batterij kan slechts een energiecapaciteit hebben van 0,5 kWh (0,45 in werkelijkheid, rekening houdend met afrondingen) per 100 kg gewicht van de wagen.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal pijler 1 onder precies hetzelfde fiscale en sociale regime vallen als een bedrijfswagen. De werkgever zal dus een solidariteitsbijdrage moeten betalen. Bij privégebruik zal de werknemer een VAA moeten betalen.

 Nog een laatste belangrijke opmerking: werknemers die in het systeem van het mobiliteitsbudget willen stappen, zijn niet verplicht om een milieuvriendelijke wagen te nemen. Zij kunnen beslissen om voor pijler 2 of voor pijlers 2 en 3 te kiezen.

Wat wordt er onder pijler 2 verstaan?

Pijler 2 groepeert het geheel aan zachte mobiliteitsvormen zoals openbaar vervoer, gemeenschappelijk vervoer, gedeeld vervoer en huisvesting.

De werknemer is fiscaal volledig vrijgesteld van de tussenkomsten voor pijler 2 en deze tussenkomsten zijn volledig aftrekbaar voor de werkgever.

 Zachte mobiliteit: voertuigen met een maximumsnelheid van 45 km/u (alle types fietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs, bromfietsen, steps, monowheels, enz.). Motorfietsen die sneller kunnen gaan dan 45 km/u komen ook in aanmerking, op voorwaarde dat ze uitsluitend elektrisch worden aangedreven.

Openbaar vervoer (inclusief de waterbus): hiervoor komen abonnementen, tickets en vervoerbewijzen in aanmerking.

Voor abonnementen is voorzien dat deze betrekking moeten hebben op het woon-werkverkeer en dat ze persoonsgebonden moeten zijn. Een abonnement op naam van de kinderen van de werknemer om naar school te gaan, valt hier m.a.w. niet onder, omdat het de ouders niet aanzet om de bedrijfswagen te laten staan.

Individuele tickets mogen wel gekocht worden met het mobiliteitsbudget: op die manier hoeven de werknemers de bedrijfswagen niet te nemen voor familie-uitstappen tijdens het weekend. Dankzij het mobiliteitsbudget kan dit perfect met het openbaar vervoer. De biljetten mogen overigens ook in het buitenland worden aangekocht.

 

Mag het saldo in cash worden uitbetaald (pijler 3)?

Het budget dat eventueel overblijft na besteding aan pijler 1 en/of 2 kan in cash worden uitbetaald. Aangezien de werknemer de vrije keuze heeft, kan hij er in theorie voor kiezen om zijn mobiliteitsbudget integraal te laten uitbetalen en geen gebruik te maken van de eerste twee pijlers.

Om dergelijke praktijken te ontmoedigen, haalt de wetgever het grove geschut boven: deze derde pijler is namelijk onderhevig aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07%, te betalen door de werknemer. Dit percentage is de som van de sociale bijdragen op het gewone salaris, die zowel door de werkgever (25%) als door de werknemer (13,07%) worden betaald.

Dit bedrag wordt beschouwd als inkomen. Met deze derde pijler wordt geen rekening gehouden bij de berekening van het jaarlijkse vakantiegeld, maar wel – bijvoorbeeld – voor de berekening van het pensioen.

Kan het mobiliteitsbudget gecombineerd worden met de vrijstellingen voor verplaatsingen?

Het mobiliteitsbudget kan in principe niet gecombineerd worden met de fiscale vrijstellingen voor woon-werkvergoedingen, noch met de vrijstelling van de fietsvergoeding en/of de ter beschikkingsstelling door de werkgever van een bedrijfsfiets voor woon-werkverplaatsingen.

De combinatie van een mobiliteitsbudget en een verplaatsingsvergoeding of een fietsvergoeding wordt wel toegelaten indien de werknemer voorheen beschikte over een bedrijfswagen en tegelijkertijd een verplaatsingsvergoeding of een fietsvergoeding ontving. Op die manier wordt er geen afbreuk gedaan aan geldende afspraken.