Fiscaliteit en elektrische auto’s: deze omzendbrief heeft u wellicht gemist…

fiscalité voitures électriques

Begin januari verscheen een omzendbrief op de website van de FOD Financiën. Deze bevat wijzigingen en verduidelijkingen met betrekking tot de fiscaliteit van laadstations voor bedrijven en voor particulieren/werknemers in het kader van de verordening betreffende de vergroening van bedrijfswagenparken. Dit zijn de belangrijkste punten.

Nieuw voor bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen

Deze omzendbrief erkent een reeds bekende vertraging. Zo bedroeg de verhoogde kostenaftrek 200% normaal gesproken voor laadpalen die tot 31 december 2022 worden geïnstalleerd. Gezien de vertraging van de leveringstermijnen heeft de fiscus deze termijn verlengd tot 31 maart 2023. Voor installaties vanaf 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt deze aftrek 150%.

1. Twee extra voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde aftrek moest een laadpaal aan drie voorwaarden voldoen (voor meer details over deze drie voorwaarden, klik hier!):

1° het laadstation moet in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn

2° het laadstation moet publiek toegankelijk zijn

3° het laadstation moet ‘intelligent’ zijn. Dit betekent dat de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen gestuurd worden door een energiebeheerssysteem.

Wat het type van elektrische laadstations betreft die voor de verhoogde kostenaftrek in aanmerking komen, heeft de wetgever twee voorwaarden toegevoegd:

  1. het moet gaan om een vast laadstation. Enkel laadsystemen die permanent in de grond of aan de muur zijn bevestigd, komen voor deze verhoogde kostenaftrek in aanmerking. Alle laadsystemen van het type ‘laadkabels’ zijn dus van het fiscaal voordeel uitgesloten
  2. om voor de verhoogde kostenaftrek in aanmerking te komen moet het laadstation de gebruikers kunnen informeren over zijn effectieve laadvermogen en zijn status

2. Men moet de FOD Financiën niet meer verwittigen

De verplichting voor de belastingplichtige om zijn laadstationgegevens aan de Federale Overheidsdienst Financiën mee te delen, wordt ingetrokken.

Deze gegevens moesten oorspronkelijk aan de Europese Commissie worden verstrekt, zodat België voor deze belastingmaatregel Europese middelen kon ontvangen. Nu blijkt dat er geen verdere rapportage aan de Europese Commissie nodig is voor laadstations die met behulp van de verhoogde aftrek zijn geïnstalleerd.

3. Uitbreiding van het cumulatieverbod

De verhoogde kostenaftrek wordt uitgesloten van enige cumul met de investeringsaftrek zoals bepaald in art. 69, WIB 92. Oorspronkelijk sloeg dat cumulverbod alleen op de investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur bedoeld in art. 69, § 1, eerste lid, 2°, e, WIB 92. Het verbod is nu dus uitgebreid tot de investeringsaftrek in zijn totaliteit.

Wat verandert er voor particulieren/werknemers?

Om particulieren aan te moedigen een thuislaadstation voor elektrische auto’s te installeren, is een belastingvermindering ingevoerd voor de installatie en de daarmee samenhangende kosten die de belastingplichtige maakt. Voor meer details over deze belastingvermindering, klik hier!

1. Vaste laadpaal

De wetgever heeft nu in de W 21.01.2022 verduidelijkt dat voormelde belastingvermindering de plaatsing van een vast laadstation betreft.

En de omzendbrief legt uit waarom het geen laadkabels kunnen zijn.

“Er zijn verschillende redenen voor de uitsluiting van laadkabels:

–      de laadkabels ondersteunen niet de doelstelling die de wetgever had met de invoering van dit fiscaal voordeel, namelijk het aanmoedigen van de installatie van vaste laadstations met een hoog laadvermogen om zo de overgang naar de elektrificatie te faciliteren

–      bij de installatie van laadkabels is geen installatie noch een keuringsattest vereist

–      de kostprijs van een laadkabel is significant lager dan de kostprijs van de installatie van een vast laadstation, waardoor een fiscale ondersteuning niet nodig is

–      de specifiek voor de belastingvermindering geldende voorwaarde van uitsluitend gebruik van ‘groene stroom’ is praktisch niet controleerbaar in het geval van laadkabels.

2. Beperkt bedrag

In eerste instantie komen de uitgaven in aanmerking voor de belastingvermindering tot een bedrag van 1.500 euro per oplaadpunt en per belastingplichtige. Gezien de snel stijgende kosten voor de installatie van een laadstation als gevolg van de stijging van de grondstofprijzen, wordt deze limiet echter verhoogd tot 1.750 euro per laadstation voor de kosten die sinds 1 januari 2022 werden gemaakt, aldus de circulaire van begin januari 2023.

Dezelfde omzendbrief bevat ook een ander maximumbedrag. Deze keer voor bidirectionele laadstations. Daar bedraagt de maximale aftrek 8.000 euro.

Bidirectioneel laden houdt in dat elektriciteit in twee richtingen kan worden geladen, van de laadpaal die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet (zonnepanelen, thuisbatterij, elektriciteitsnetwerk, …) naar de elektrische wagen of van de elektrische wagen naar de laadpaal voor ander gebruik (privatief – V2H, elektriciteit plaatsen op het elektriciteitsnetwerk – V2G, …).

Het is belangrijk om op te merken  dat de fiscale incentive voor bidirectionele laadstations is beperkt tot de goedgekeurde stations op de Synergrid C10/26-lijst. Gelet op de positieve effecten van bidirectionele laadstations, hun hogere prijs en de wens om de installatie van dergelijke laadstations te versnellen, wordt de plaatsing bijkomend gestimuleerd via de invoering van een apart grensbedrag per bidirectioneel laadstation en per belastingplichtige van 8.000 euro waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend. Dit grensbedrag geldt voor de uitgaven die worden gedaan vanaf 01.01.2023, aangezien de algemene verkoop van bidirectionele laadstations in 2023 is voorzien.

Bij de aangifte toe te voegen documenten

Oorspronkelijk moest de belastingplichtige de volgende documenten ter beschikking van de administratie houden:

1° de factuur voor de plaatsing van het laadstation (met vermelding van het adres waarop het laadstation is geplaatst)

2° lhet bewijs van betaling van bovengenoemde kosten

3° de bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het laadstation enkel groene stroom gebruikt

4° het certificaat dat in het kader van de goedkeuring van de installatie door een erkende keuringsinstantie is afgegeven.

De omzendbrief van begin 2023 gaat verder met betrekking tot bepaalde documenten. De belastingplichtige moet deze twee documenten bij zijn belastingaangifte voegen (en ze dus niet gewoon ter beschikking houden): de factuur voor de installatie van het laadstation (met het adres waar het laadstation is geïnstalleerd) en het attest dat in het kader van de controle is afgegeven.

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine