Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling: worden bedrijfswagens weldra belast op basis van massa en vermogen?

Op 19 maart heeft de Ministerraad akte genomen van het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, op voorstel van de federale minister voor Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi. Dit voorontwerp van bijna 100 bladzijden is sinds enkele dagen openbaar. Vier bladzijden gaan over mobiliteit, met een subhoofdstuk gewijd aan de bedrijfswagen en de belastingheffing daarop.

De acties in het hoofdstuk “Mobiliteit” van dit voorontwerp van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling zijn er hoofdzakelijk op gericht de milieu-impact van het weg- en luchtverkeer te verminderen, het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en het gebruik van de fiets te bevorderen.

Men vindt er (en dat is geen verrassing) meerdere elementen van regeerakkoord in terug.

  • De verkoop van voertuigen die voldoen aan de norm van zero-emissie-doelen

“De FOD Mobiliteit zal samen met de andere bevoegde overheden onderzoeken of het mogelijk is om stap voor stap een einde te maken aan de verkoop van voertuigen die niet voldoen aan denorm van zero-emissie”, lezen we in het voorontwerp van Khattabi.

“Deze evaluatie zal inzonderheid rekening moeten houden met het Europese kader, de beschikbaarheid op de markt van auto’s voor redelijke prijzen, het bestaan van analyses over de levenscyclus,met de impact van deze transitie op de overheidsfinanciën (o.a. impact op accijnzen)alsook eventuele bijkomende maatregelen. Daarbij zal de regering, in samenspraak met de gewesten, ook toezien op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur en data-uitwisseling.”

  • Een alternatief mobiliteitsbudget vastleggen

“De FOD Financiën zal werken aan de vaststelling van een kader dat de ontwikkeling van een door de werkgever toegekend mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen mogelijk maakt alsook aan de versterking en vereenvoudiging van het bestaande mobiliteitsbudget door het bestaande mobiliteitsbudget te vereenvoudigen.”

Iets wat volgens minister van financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), al wordt bestudeerd.

  • Strengere productnormen ondersteunen

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid (Leefmilieu) zal de FOD Mobiliteit de overgang naar schonere voertuigen bevorderen in de technische voorschriften door steeds strengere productnormen op Europees en internationaal niveau te ondersteunen.

  • De platformen voor het delen van verplaatsingsmiddelen ondersteunen

“Om de ontwikkeling van mobiliteit als een dienst (Mobility as a service, MaaS), de intermodaliteiten de gedeelde mobiliteit te bevorderen zal de FOD Mobiliteit platformen voor het delen van auto’s, fietsen of andere verplaatsingsmiddelen tussen particulieren ondersteunen.”

Bedrijfswagens en lichte bedrijfsvoertuigen: banaliteiten en verrassingen

Wanneer het gaat over de bedrijfswagens lezen we “het vaststellen van maatregelen om tegen 2026 koolstofneutraliteit voor nieuwe bedrijfswagens te bereiken.”

Dat kan vanzelfsprekend alleen in overleg met de FOD Financiën. Die zal haar handen vol hebben met alle punten die in dit voorontworp naar voor worden gebracht, zoals “de overgang van de fiscale norm van NEDC naar WLTP” en “de vermindering van de externe effecten.”

Het meest verrassende, is dat Zakia Khattabi voorstelt, “de massa en het vermogen bij de berekening van de belasting in aanmerking te nemen.” Terwijl deze aanpak reeds werd voorgesteld voor de belasting van personenauto’s in het Brusselse en het Waalse Gewest, is dit de eerste keer dat zij concreet worden voorgesteld op federaal niveau voor de fiscaliteit van bedrijfsauto’s.

Nog steeds volgens het voorontwerp zal de FOD Financiën rekening moeten houden met “de aanscherping van de eisen voor plug-inhybrides (PHEV)” met een fiscaal regime “waarin de CO2-uitstoot niet onderschat wordt.”

De FOD Financiën zal ook “een mogelijke aanpassing van de belasting op bedrijfsvoertuigen (bv. pick-ups) onderzoeken.”

Download het volledig voorontwerp van het federale plan voor duurzame ontwikkeling hier!

Het gebruik van de fiets bevorderen

Naast diverse maatregelen om het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030 met 50% te verminderen (en de hoop op een vergelijkbare trend voor het aantal gewonden), wordt in het voorontwerp van een federaal plan voor duurzame ontwikkeling, overeenkomstig het regeringsakkoord, een prominente plaats gegeven aan de fiets.

  • Verlaging van het btw-tarief bij aankoop van een fiets

De FOD Financiën pleit op Europees niveua om de BTW op fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs te verminderen

  • Fietsdiefstallen bestrijden

Overeenkomstig het regeerakkoord (p. 68) zal in overleg tussen de regionale (op basis van het MyBike-systeem) en federale partners (Mobiliteit, politie, justitie etc.) een vrijwillig nationaal register ter bestrijding van fietsendiefstal worden opgezet. De strategie voor dit project zal in2021 worden opgesteld.

  • De intermodaliteit tussen trein en fietsondersteunen

Vóór 2026 moedigt de FOD Mobiliteit de NMBS aan om een vrijwillige fietsvisie te ontwikkelen (beveiligde parking in de stations, mogelijkheid om de fiets gemakkelijk mee te nemen op de trein, intermodaliteit) en deze visie in de nieuwe beheersovereenkomst vast te leggen zoals bepaald in het regeerakkoord

  • Analyse van de eventuele aanpassingen van het verkeersreglement ten voordele van de actieve verplaatsingswijzen

Vóór 2026 coördineert de FOD Mobiliteit de herziening van het verkeersreglement met het oog op een doeltreffende reorganisatie van het delen van de openbare weg, zodat alle gebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.

Het vervolg

De leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) hebben dit voorontwerp van plan opgesteld om de internationale  en Europese verbintenissen van België na te komen en om bij te dragen tot de doelstellingen van de federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling.

Dit voorontwerp wordt momenteel aan een soort openbaar onderzoek onderworpen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers hebben tot 8 juni de tijd om hun opmerkingen en suggesties in te zenden. Ook u, als burger, kunt dus uw mening over dit ontwerp geven. U vindt de (simpele) procedure hier.

De ICDO zal de uitgebrachte adviezen bestuderen en het voorontwerp van plan herzien. Daarna zal de minister van Duurzame Ontwikkeling vóór 1 oktober 2021 het ontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de adviezen aan de ministerraad overmaken.

#Auto #Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending